Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Hasta Aydınlatma Metni

Günümüzde kişisel veriler kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinden, ticari hizmetlerin sunumuna kadar geniş bir çerçevede toplanmaktadır. Bu sebeplerle toplanan kişisel veriler, hangi ortamda olursa olsun gerektiği şekilde korunmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması (KVK) ve İşlenmesi hakkındaki hazırlanan bu aydınlatma metninin amacı;

Muayenehanemizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Muayenehanemiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, Muayenehanemiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesine göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli tedbirlerin alındığına, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, yayımlanmış ve/veya yayımlanacak olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta olduğuna dair, Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu Mahall / Ankara F Blok 26 numara Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Muayenehane sahibi Göğüs Hastalıkları ve İmmünoloji –Allerji  Uzmanı Prof. Doktor Gülfem Elif Çelik’dir.

Veri sorumlusunun görevi her türlü kişisel verinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza etmektir.

Bu metin ile sorumluluğumuzun gereği olarak KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işleyeceğimi sizlere bildiriyorum.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsam dâhilinde işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Tıbbi teşhis hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hastalığınız ile ilgili size ve yakınlarınıza danışmanlık yapılması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Muayenehane’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlanması,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi,
 • Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafınıza bilgi verilmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Hasta ve hasta yakınları ile iletişimin sağlanması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması.

Toplanan kişisel verileriniz, tarafımızdan sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, Bilgi Teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da telefon kayıtları ve GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca başvuru formları,   tanı ve tedavi süreçleriniz esnasında tarafımıza ilettiğiniz ve şahsen verdiğiniz bilgiler ile tanı ve tedavi için yapılan testler, laboratuvar sonuçları ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmaktadır:

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Muayenehane’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya Muayenehane’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve tedavinizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

İşlenecek Kişisel Veriler

Veri sorumlusu tarafından işlenecek kişisel verileriniz, KVKK’da tanımlandığı şekliyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelen verilerinizdir. Yine aynı Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri ise “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini” ifade etmektedir.

Muayenehanemiz, hastaların/ziyaretçilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, sınıflandırabilir, kaydedebilir ve kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.

Bu doğrultuda, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel veri kategorileriniz ile içerikleri şu şekildedir:

KapsamToplanacak veri
Kimlik verisi:Ad soyad, T.C. kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza, medeni durum, nüfus cüzdan seri ve sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik, ehliyet, pasaport fotokopisi,
İletişim verisiTelefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi
Finans verisiSağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
Özel nitelikli kişisel verilerLaboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, ölçümleriniz, çizimleriniz, çeşitli kalıplarınız, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verileriniz.
 

Aile ve yakını verisi

 Hasta yakınları ad soyad, iletişim bilgisi, hasta geçmişi için gerekli olduğu halde aile sağlık bilgisi

 

Fiziksel mekân güvenliğiKamera görüntüleri

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kanun’un 5. maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
b. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
c. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
g. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin düzenlemelere paralel düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 8. maddesine göre:
 • Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde
 • Muayenehanemiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemlerle gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerin aktarılmasının Muayenehanemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin Muayenehanemiz tarafından aktarılmasının Muayenehanemizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Muayenehanemiz meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 • Kişisel verilerin Muayenehanemiz tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kanun’un 9. maddesine göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Muayenehane tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel  verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

 • Muayenehane muhasebesini tutan ve denetleyen serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz ile yeminli mali müşavirlerimize,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer firmalara
 • Hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcilerinize,
 • Konuya ilişkin vekâlet verdiğiniz avukatlara,
 • İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine,
 • Zorunlu görülmesi halinde ise Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Yönetim Sistemine aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK 11. madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usullerin açıklandığı başvuru bilgi metnine ve başvuru formuna internet sitemizden ulaşabilir veya tarafımızdan isteyebilirsiniz.
 • Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
 • Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı ziyaretçilerimiz/hastalarımız için bilgilendirme ve aydınlatma, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, tarafımıza yapacağınız başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 • Mustafa Kemal Dumlupınar Cad. Mahall Ankara F Blok daire no: 26 Çankaya/ANKARA adresindeki işyerime bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce tarafıma bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gulfemcelik.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.
Doktora Sorun!
Call Now Button